15.3 C
Thành phố New York
Tháng Năm 20, 2024
Tin thời sự

Gia hạn thời gian thực hiện dự án đường trục phía Nam Cienco 5

Phụ lục hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây đã được ký kết ngày 8/11/2023 giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Nhà đầu tư); Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) với những nội dung sau:

Điều 1: Tạm gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây.: đến ngày 31/12/2023

Thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây sẽ được cập nhật, điều chỉnh sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2: Bổ sung một số nội dung đã quy định tại điều 4 Hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008

Ngoài các Quyền và nghĩa vụ của Bên A quy định tại hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 và các Phụ lục hợp đồng đã được ký kết, Bên A giao các Sở ngành, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

+ Chủ trì thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi Nhà đầu tư hoàn thiện và trình thẩm định (trong đó rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại hiện nay đã được Sở Giao thông vận tải nêu tại Văn bản số 1031/SGTVT-KHTC ngày 09/3/2023 và các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố đối với dự án để xử lý giải quyết trong quá trình thẩm định Dự án).

– Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (cơ quan được giao quản lý, theo dõi hợp đồng BT) thực hiện một số nội dung công việc sau:

+ Hướng dẫn Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đoạn từ Km19+900 đến Km41+500 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Giao thông thẩm định tại Văn bản số 9478/SGTVT-QLCLCTGT ngày 19/10/2019 đảm bảo theo đúng quy định.

+ Rà soát các nội dung quy định của hợp đồng BT và các quy định của Pháp luật có liên quan, chủ động xem xét quyết định việc thi công ngoài hiện trường đảm bảo phù hợp với các quy định của hợp đồng BT và các quy định của Pháp luật.

– Giao UBND các huyện: Ứng Hòa, Phú Xuyên khẩn trương, tích cực giải phóng mặt bằng phần còn lại của giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư (14 km qua 02 huyện) đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đầu Quý I năm 2024 để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án năm 2025.

Điều 3: Bổ sung một số nội dung đã quy định tại điều 5 Hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008. Ngoài các Quyền và nghĩa vụ của Bên B quy định tại hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 và các Phụ lục hợp đồng đã được ký kết, bổ sung trách nhiệm của Bên B, cụ thể như sau: – Khẩn trương củng cố hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025

Điều 4. Điều khoản chung Các nội dung Điều khoản khác không đề cập tới trong Phụ lục hợp đồng này vẫn giữ nguyên theo Hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 và các Phụ lục hợp đồng đã ký kết. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày hết hạn thời gian thực hiện Phụ lục Hợp đồng số 05/2021/PLHĐ- 02/HĐBT ngày 25/10/2021.

Hai bên có nhiệm vụ phối hợp xây dựng, cập nhật, điều chỉnh Quy chế phối hợp quản lý chất lượng giữa cơ quan quản lý, theo dõi Hợp đồng với Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án sau khi Phụ lục Hợp đồng BT được ký kết.

Phụ lục Hợp đồng BT được ký kết vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2023 tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Phụ lục Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao gồm bốn (04) Điều, năm (05) trang được đánh số thứ tự từ trang 1 đến trang 5, mỗi trang đều có chữ ký của đại diện hai Bên và được lập thành ba mươi (30) bản, có giá trị như nhau, Bên A giữ mười (10) bản, Bên B giữ mười (10) bản, mười (10) bản gửi cho các cơ quan chức năng có liên quan.

Căn cứ:

Ngoài các văn cứ pháp lý liên quan đã nêu tại Hợp đồng BT và các Phụ lục hợp đồng BT đã ký kết, tại Phụ lục Hợp đồng này cập nhật một số căn cứ có liên quan, bao gồm:

Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 Quản lý, sử dụng tài sản công;

Các Nghị định của Chính phủ: số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 35/2021/NĐ- CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản cộng để thanh toán cho Nhà Đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; số 15/2021/NĐ- CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; số 25/2020/NĐ-CP ngày 18/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Công văn số 1740/TTgCP-CN ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường trục phía Nam, đường Đỗ Xá – Quan Sơn, tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT và một số Dự án phụ trợ để thu hồi vốn đầu tư;

Quyết định số 2288/QD-UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về việc chấp thuận Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư đường trục phía Nam tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT và Dự án khác để hoàn vốn Dự án BT.

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/02/2008; Quyết định số 302/QĐ- UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5, tỉnh Hà Tây;

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/3/2008; Quyết định số 480/QĐ- UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5, tỉnh Hà Tây;

Văn bản số 1316/BGTVT-KHĐT ngày 06/3/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách của Dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 đầu tư;

Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thực hiện đầu tư Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây;

Quyết định số 964/QD-UBND ngày 17/4/2008, Quyết định số 961/QĐ- UBND ngày 17/4/2008, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thanh Hà A – CIENC05, Khu đô thị mới Thanh Hà B – CIENCO5, Khu đô thị mới Mỹ Hung-CIENCO5;

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 giữa Sở Giao thông Vận tải Hà Tây (Cơ quan nhà nước được UBND tỉnh Hà Tây ủy quyền làm đại diện) và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Nhà đầu tư) & Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án);

Các Phụ lục hợp đồng xây dựng – chuyển giao dự án đường trục phía

Nam tỉnh Hà Tây số 01/2014/PLHĐ-02/HĐBT ngày 24/7/2014, số 02/2016/PLHĐ-02/HĐBT ngày 30/12/2016, số 03/2018/PLHĐ-02/HĐBT ngày 26/4/2018 giữa Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Cơ quan Nhà nước được UBND Thành phố Hà Nội ủy quyền làm đại diện) và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Nhà đầu tư) và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án); Phụ lục Hợp đồng số 04/2020/PLHĐ-02/HĐBT ngày 26/5/2020; Phụ lục Hợp đồng số 05/2021/PLHĐ-02/HĐBT ngày 25/10/2021 giữa UBND Thành phố Hà Nội với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Nhà đầu tư) và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án);

Các Thông báo của UBND Thành phố: số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 về việc kết luận của các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu số 417/TB-VP ngày 06/9/2023 về việc kết luận của Phó chủ tịch tự; UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại buổi họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc thủ tục Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dụng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT;

Quyết định số 5527/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND Thành phố về việc ủy quyền ký Phụ lục hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng Quang 0983 072 038 I Vũ Hà 0936 358 100
Văn Đạo 0987 928 779 I Mạnh Tiến 0865 050 340
Ánh Hồng 0985 853 488 I  Kim Thùy 0987 331 993  
Giáng Son 0932 391 273 I Vũ Lượng 0969 286 685 I Đinh Phúc 0987 82 1992

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG ※ ĐẠI LONG LAND
Tự hào là đơn vị tư vấn dự án số 1 Thanh Hà Mường Thanh
 Hotline: 0988 22 1987
 Địa chỉ: B2.1-BT16-1 Đảo VIP, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.
 Website: www.dailongland.com
 Youtube: https://www.youtube.com/@dailongland
 Facebook: https://www.facebook.com/dailongland.vn
 Tiktok: https://www.tiktok.com/@dailongland.com
Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của Quý khách để ngày một hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan

Đường 25m khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 Mường Thanh

Bất động sản Đại Long

Đường trục phía Nam Hà Nội Cienco 5 Mường Thanh đi qua bao nhiêu cây cầu?

Bất động sản Đại Long

GIỚI THIỆU KHU ĐÔ THỊ MỸ HƯNG CIENCO 5 MƯỜNG THANH

Bất động sản Đại Long